Voorwaarden deelname
Algemene voorwaarden voor deelname worden door elk docent van Yoga Sadhana waar ook de aanmelding heeft plaats gevonden zelf verstrekt.

Maak gerust gebruik van ons lesmateriaal en let hierbij svp op de volgende dingen:

 • Ons voorkeur heeft het gebruiken van een eigen yogamat ivm hygiëne.
 • Je dient altijd een eigen (badhand)doek etc. of yogamat mee te nemen om deze over de mat heen te leggen als je een van onze matten gebruikt. Let vooral in de zomer hierop ivm blote voeten of draag sokken.
 • De (witte) dekens zijn niet te gebruiken om over de mat heen te leggen.
  Neem hiervoor je eigen deken of een groot doek mee.
 • Bij gebruik van de bolsters is het nodig een handdoek erover te plaatsen.

Yoga Sadhana draagt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van eigendommen binnen Yoga Sadhana.

 

Privacyverklaring Yoga Sadhana – City Yoga Retreat Vlissingen

Yoga Sadhana – City Yoga Retreat Vlissingen, gevestigd aan Sint Jacobsstraat 8 in 4381 EL Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hierbij gaat het om de verwerking van gegevens die verstrekt zijn via het contactformulier, telefoon of e-mail aan Yoga Sadhana.

Contactgegevens: Yoga Sadhana, Sint Jacobsstraat 8, 4381 EL Vlissingen, w: www.yogasadhana.nl, t: 0622653930

Sascha Pfeifer is de Functionaris Gegevensbescherming van Yoga Sadhana. Hij is te bereiken via om@yogasadhana.nl.

Bij aanmelding bij een ander docent die gebruik maakt van Yoga Sadhana is de privacyverklaring van deze docent van toepassing en is deze ook verantwoordelijk voor het toepassen hiervan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Yoga Sadhana verwerkt persoonsgegevens doordat gebruik wordt maakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens aan ons verstrekt worden bij aanmelding en contactopname via ons e-mailadres of het contactformulier.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (stel dat deze aan ons werden doorgegeven):

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • gezondheid (fysieke en mentale klachten)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yoga Sadhana verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze lessen aan te laten sluiten aan individuele mogelijkheden
 • Het afhandelen van betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ivm de lessen en workshops
 • Te informeren over wijzigingen van ons lesrooster, uitval van lessen etc.
 • Yoga Sadhana verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Yoga Sadhana neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yoga Sadhana) tussen zit.
Yoga Sadhana gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft progamma’s zoals Word, Excel voor de verwerking van naam, adres, evt. fysieke en mentale klachten die je hebt aangegeven bij de aanmeldingen en die invloed kunnen hebben op het volgen van yogalessen en betalingsgegevens
 • Mailchimp voor nieuwsbrieven
 • Google Drive om gegevens op te slaan
 • E-mail programma via veilige website server voor e-mail contact

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yoga Sadhana bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > 6 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • Personalia > 6 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • Adres > 6 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • E-mailverkeer > 6 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • Naam en e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief >  zelf uitschrijven is mogelijk via een link onderaan elk nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden
Yoga Sadhana verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Yoga Sadhana heeft een verwerkersovereenkomst met Mailchimp, daar Yoga Sadhana de nieuwsbrief verstuurt via dit bedrijf. Yoga Sadhana verzamelt via Mailchimp alleen naam en e-mailadres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Elk klant heeft het recht eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast ook het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door www.yogasadhana.nl en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat bij ons een verzoek ingediend kan worden om de persoonsgegevens waarvan we dbeschikken in een computerbestand naar de klant of een ander, door de klant genoemde organisatie, te sturen.

De klant kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar om@yogasadhana.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage is gedaan, vragen altijd eerst  naar en reageren we zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een verzoek .

Yoga Sadhana wil er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yoga Sadhana neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de klant het idee heeft dat  gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met ons via om@yogasadhana.nl